Rexroth check valve

Contact Now

Rexroth WMM6.........5X/....../B10 B12 B15 check valve

2215ektn9-qbl Plastic
31mm 0.02 KGS

Rexroth 4WMM6......./V check valve

58.5 75mm
1.25 KGS Open Type

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ check valve

0.02 KGS Steel
39.7mm 6700

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/ check valve

50.292mm Steel
l45449/l45410-ntn 7200

Rexroth 4WMM6A.B.C.D.Y5X/ check valve

Two Rubber Seals 8mm
C3 Steel

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/F check valve

w6204-2rs1-skf 0.28
Two Rubber Seals Steel

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/F check valve

44000 N 55.000 mm
5200 rpm 100.0000 mm

Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F check valve

Plastic 0.64 KGS
75mm 3mm9115wicrsul-timke

Rexroth SL30GB1-4X/ check valve

212 Brass
18.30 KGS 170mm

Rexroth SV30GB1-4X/ check valve

60000 26mm
0.083 629-2z/c3gjn-skf

Rexroth SL30PB1-4X/ check valve

13000 rpm 17.000 mm
0.30 mm 3250 N

Rexroth SV30PB1-4X/ check valve

160.0000 mm 2.00 mm
180000 N 7400 rpm
1/6